Symbol og allegori

Symbol og allegori Symbolet og allegorien er ofte ligesom metaforen og metonymien blevet anskuet som antagonistiske, idet man har hævdet, at de repræsenterer to modsatrettede strategier med hensyn til, hvordan billedsprog kan fungere. Med ‛symbol’ forstås der almindeligvis et konkret udtryk, som har en abstrakt betydning. Løven, slangen og den hvide farve bliver således overalt […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter
Et godt sted at læse videre

Albeck, Ulla (1963). Dansk stilistik. København: Gyldendal

Møller, Lis (1995). “Om figurativt sprog”. I: Møller, Lis (red.). Om litteraturanalyse. Odense: Odense Universitetsforlag

Sørensen, Bengt Algot (1997). “Blomst og stjerne”. I: Hansen, Per Krogh og Holmgaard, Jørgen (red.). Billedsprogom metaforer og andre troper. Holte: Medusa

Reference

Benjamin, Walter ([1926] 2014). Det tyske sørgespils oprindelse. Oversat af Sofie Kluge. København: Museum Tusculanums Forlag

Brooks, Cleanth (1947). The Well-Wrought Urn. Studies in the Poetic Structure. London: Harvest

KurzGerhard (1982). Metapher, Allegorie, Symbol. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Larsen, Peter Stein (2009). Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Lausberg, Heinrich (1990). Handbuch der Literarischen Rhetorik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag Man, Paul de (1982). Allegories of Reading. New Haven, Conn.: Yale University Press

Wellek, René & Warren, Austin ([1949] 1964). Litteraturteori. København: Munksgaard