Ideologikritik

Ideologikritik Ideologi betegner et sammenhængende tankesystem om det samfundsmæssige, og som i modsætning til den religiøse verdensforståelse har sekulær karakter. Den mest udbredte brug af begrebet er rent deskriptiv, idet den blot sondrer mellem en række forskellige tankesystemer, som gør sig gældende i det moderne samfund. Der skelnes således typisk mellem den liberalistiske ideologi, den […]

Log ind for at læse videre.
Et godt sted at læse videre

Schou, Søren (2008). “Ideologikritik”. I: Fibiger, Johannes m.fl. (red.). Litteraturens tilgange. København: Academica

Reference

Adorno, Theodor W. (1969). Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Andersen, Leif Søndergaard (red.) (1973). Marxistiske litteraturteorier. København: Rhodos

Andersen, Leif Søndergaard (red.) (1974). Marxistiske litteraturanalyser. København: Rhodos

Aspelin, Kurt (red.) (1970). Marxistiska litteraturanalyser. Stockholm: Kontrakurs

Aspelin, Kurt (red.) (1975). Textens dimensioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet . Stockholm: Pan/Norstedt

Benjamin, Walter (1963). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Bürger, Christa (1973). Textanalyse als Ideologiekritik. Zur Rezeption zeitgenössischer Unterhaltungsliteratur. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag

Haug, Wolfgang Fritz (1971). Kritik der Warenästhetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Holmgaard, Jørgen (red.) (1971). Tekstanalyser. Ideologikritiske tekster. København: Akademisk Forlag

Holmgaard, Jørgen (red.) (1977). Analyser af danske romaner 1-3. København: Borgen

Holmgaard, Jørgen (1977). Henrik Pontoppidan. Forfatterskabets baggrund og udvikling belyst gennem 9 fortællinger. København: Dansklærerforeningen

Jameson, Fredric (1971). Marxism and Form. Princeton: Princeton University Press

Jameson, Frederic (1981). The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. Cambridge: Methuen

Jensen, Johan Fjord (hovedred.) (1983-85). Dansk litteraturhistorie 1-9. København: Gyldendal

Jensen, Jørgen Bonde & Nicolajsen, Karen (red.) (1977). Romanen som offentlighedsform. Studier i moderne dansk prosa. København: Gyldendal

Lukacs, Georg (1977). Essays om realisme. København: Medusa

Löwenthal, Leo (1964). Literatur und Gesellschaft. Neuwied/Berlin: Luchterhand

Marcuse, Herbert (1965). Kultur und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Marx, Karl (1845/1974). Den tyske ideologi. Filosofiens elendighed. Skrifter i udvalg. København: Bibliotek Rhodos

Mellberg, Arne (red.) (1975). Den litterära institutionen. Studier i den borgerliga litteraturens sociala historia. Stockholm: Raben & Sjøgren

Mellberg, Arne (1978). Realitet och utopi. Utkast till en dialektisk förståelse av litteraturens roll i det borgerliga samhällets genembrott. Stockholm: Raben & Sjøgren

Richards, I.A. (1924/1968). Litteraturkritikkens principper. København: Jørgen Paludans Forlag

Sønderriis, Ebbe (1972). Villy Sørensen. En ideologikritisk analyse. Grenaa: GMT